Velmi stručná charakteristika severočeských hnědouhelných pánví

Použité prameny: Majer, J. a kol.: Uhelné hornictví v ČSSR, Profil, Ostrava 1985, a Roubíček, V., Buchtele, J.: Uhlí – zdroje, procesy, užití, Montanex, Ostrava 2002 

 

Do tzv. Chomutovsko-mostecko-teplické pánve patří území o rozloze cca 1400 km2 a můžeme zde rozlišit tři části: chomutovskou, mosteckou a teplickou.

Podloží ložiska tvoří ve střední části pánve souvrství šedých jílovců a v okrajové západní části pestře zbarvené jíly a písky s různou zrnitostí. Hlavní uhelná sloj dosahuje ve střední části průměrné mocnosti kolem 30 metrů, místy až 40 metrů. V západní části kolem Chomutova se sloj štěpí do několika lávek s jílopísčitými proplástky, aby se při západním okraji pánve opět spojily v jednu sloj. Ve východní části pánve sloj dosahuje mocnosti kolem 15 metrů, na okrajích mocnost klesá až na 1 m. V mostecké části dosahují hnědouhelné sloje mocnosti v průměru 16–24metrů, v teplické 15-17 metrů. Nejmocnější a nejkvalitnější uhelné sloje „jsou“ popisovány ve středním a severním úseku u Mostu přes Duchcov k Chabařovicím.

Mocnost nadloží nad uhelnou slojí je velmi proměnlivá.

 

Sokolovská pánev

 

Sokolovská pánev je rozložena na ploše asi 200 km2  v oblasti západně od Karlových Varů k Liticím a Habartovu. Podloží tvoří krystalinikum a karlovarská žula. Vlastní uhelné souvrství je tvořeno třemi uhelnými slojemi – Josef, Anežka a Antonín. Sloj Josef je prostoupena četnými proplástky a dosahuje v centrální části mocnosti 20 a 40 metrů, při okrajích 17 metrů, přičemž se štěpí do několika lavic. Uhlí sokolovské pánve obsahuje uhlí převážně středního stupně prouhlení, které je vhodné pro bezpojivové briketování a chemické zpracování (viz fotogalerie).

 

K roku 2000

hnědé uhlí

černé uhlí

Zásoby celkem  (vše v tis tun)

9 652 302

16 353 961

z toho bilanční prozkoumané

3 293 064

2 072 075

z toho bilanční výhledové

1 945 161

7 219 168

z toho nebilanční

4 414 077

7 062 718

Těžba (2000, tis.tun celkem)

50 610

17 028

Podle Roubíček, V., Buchtele, J.: Uhlí – zdroje, procesy, užití, Montanex, Ostrava 2002

 

 

 

Pokračování příště ….